Infolinia:. 46 875 55 91
Produkt zosta dodany do przechowalni - kliknij tutaj aby otworzy przechowalnie
Produkt zosta usuni阾y z przechowalni

Zabawki narz阣zia i gry dla dzieci
Cz甓ci do ci眊nik體 rolniczych
Cz甓ci do maszyn rolniczych
Cz甓ci do kombajn體 zbo縪wych
Cz甓ci do silnik體
Filtry, oleje, smary, p硑ny, akumulatory
Normalia
Hydraulika, pneumatyka
Ogr骴 i las
Elektryka, o秝ietlenie i akcesoria
Chemia motoryzacyjna i gospodarcza
Wyposa縠nie gospodarstw
Narz阣zia, elektronarz阣zia, odzie ochronna, BHP
NIESKLASYFIKOWANE
Artyku硑 秗ubowe

A-C D-J K-P R-Z

PHU FARMER kasz Lesiak
95-047 Je矿w
Brzezi駍ka 27
Nasza firma jest czynna:
Pn-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00


 
FAX
46 8191002


Warunki zakupu

 

Rejestracja:

1.Ka縟y u縴tkownik podczas procesu rejestracji musi poda prawid硂we dane, m.in: imi, nazwisko, dok砤dny adres, itp.

2. Podczas rejestracji nale縴 poda prawid硂wy adres e-mail Pa駍twa konta pocztowego - b阣zie on potrzebny do potwierdzania operacji zakupu danych produkt體. Je秎i nie posiadaj Pa駍two konta e-mail mog je Pa駍two za硂縴 bezp砤tnie na jednym z darmowych serwis體 (np. wp, onet).

3. Po przej禼iu pomy秎nie przez proces rejestracji otrzymaj Pa駍two na adres  e-mail informacje potwierdzaj眂 za硂縠nie nowego konta.

 

4. Podawanie danych nie swoich lecz kogo zupe硁ie innego lub danych przypadkowych np: imie"rejo" b阣zie skutkowa硂 usuni阠iem takiego konta z bazy danych.

 

Sk砤danie zam體ie, kupowanie i ceny:

 

1. Koszty przesy砶i.

  • Przy zam體ieniach, o warto禼i 潮cznej poni縠j 500 z brutto koszty przesy砶i pokrywa Kupuj眂y (koszt widnieje na dokumencie sprzeda縴 i jest zale縩y od firmy kurierskiej).

  • Przy zam體ieniach, powy縠j 500 z brutto koszty transportu pokrywa sprzedawca.

  • Przy wyborze p砤tno禼i "za pobraniem" (doliczany jest koszt pobrania i widnieje na dokumencie sprzeda縴 i jest zale縩y od firmy kurierskiej)

2. System zam體ie http://sklepfarmer.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towar體 znajduj眂ych si w ofercie bez uprzedzenia.

3. Dok砤damy wszelkich stara aby przedstawione przez nas opisy, zdj阠ia, ceny i informacje dost阷no禼i by硑 w pe硁i prawid硂we i rzetelne. Niestety, nie mo縠my zagwarantowa, 縠 podane dane nie zawieraj pomy砮k i b酬d體. Jednak nie mog by one podstaw do ewentualnych roszcze. W razie jakichkolwiek w眛pliwo禼i lub ch阠i uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres shop@sklepfarmer.pl lub telefoniczny 46 8755591 

4. Przez z硂縠nie zam體ienia nale縴 rozumie wype硁ienie i wys砤nie zawarto禼i "koszyka produkt體". Nieprawid硂wo wype硁ione formularze oraz zam體ienia nie zap砤cone przez 5 kolejnych dni kalendarzowych (je縠li wybrano przedp砤t na konto) przez Kupuj眂ego nie b阣 realizowane. System zam體ie http://sklepfarmer.pl w ka縟ym wypadku i momencie zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zam體ienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniaj眂ych w眛pliwo舵 co do jego rzetelno禼i.

5. Po otrzymaniu zam體ienia przeprowadzana jest jego merytoryczna weryfikacja. Je縠li w zam體ieniu wyst阷uj produkty, kt髍e Sprzedaj眂y nie mo縠 wys砤 ze wzgl阣u na gabaryty, struktur materia硂w lub z innych powod體 Klient b阣zie o tym odpowiednio informowany.

6. Ceny produkt體 s podawane w spos骲 widoczny przez co kupienie produkt體 po innej cenie jest niemo縧iwe.

7. Ceny oraz nazwy i cechy towar體 s weryfikowane przy operacji kupowania.

8. Je秎i u縴tkownik zakupi produkty kt髍ych nie b阣zie chcia kupi jego konto zostanie wy潮czone i przypisane do bazy klient體 niewiarygodnych.

Dostarczanie zam體ionych produkt體:

1. Warunkiem realizacji wszystkich zam體ie jest dost阷no舵 towaru w magazynie lub u dostawc體 Sprzedaj眂ego. W przypadku niedost阷no禼i cz甓ci produkt體 obj阾ych zam體ieniem Kupuj眂y jest informowany o stanie zam體ienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (cz甓ciowa realizacja, wyd硊縠nie czasu oczekiwania, anulowanie ca硂禼i zam體ienia). Dok砤damy wszelkich stara by zam體ienie z硂縪ne do godziny (11 - firma kurierska DPD / 14 - firma kurierska DHL) ka縟ego dnia by硂 wys砤ne tego samego dnia. Czas ten obowi眤uje dla dni roboczych (poniedzia砮k-pi眛ek).

2. Sprzedaj眂y zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zam體ienia w ka縟ym etapie jego realizacji, w przypadku niedost阷no禼i zam體ionego towaru w magazynie oraz u dostawc體 lub w przypadkach budz眂ych uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin.

3. Sprzedaj眂y nie odpowiada za op蠹nienia w dostawie spowodowane nie wywi眤aniem si przez firmy kurierskie z um體 obs硊gi przewozowej. Towar w formie przesy砶i kurierskiej powinien by dostarczony w 24 godzin od chwili nadania. Realizujemy dostawy wy潮cznie w ramach terytorium Polski.

4. Sprzedaj眂y realizuje wysy砶 produkt體, kt髍e swoimi gabarytami nie przekraczaj wymiar體 60x60x140cm. Sprzedaj眂y ma prawo anulowa te produkty z zam體ienia kt髍e nie b阣 mie禼i硑 si w w/w wymiarach. Nie wysy砤ne s r體nie takie produkty, kt髍e ze wzgl阣u na swoj struktur/budow mog ulec zniszczeniu w trakcie transportu (np.szyby). O wszystkich tego typu przypadkach Kupuj眂y jest informowany w trakcie merytorycznej analizy zam體ienia.

5. Do ka縟ego zam體ienia wystawiany jest paragon fiskalny, paragon imienny lub faktura VAT (na 縴czenie klienta). Dokumenty sprzeda縴 wysy砤ne s razem z przesy砶.

 

P砤tno禼i:

1. Mo縧iwe formy p砤tno禼i:

            - kurierowi przy odbiorze przesy砶i - za pobraniem (wi笨e si z dop砤t w kwocie zale縩ej o firmy kurierskiej)

            - przelewem na wskazane poni縠j konto bankowe przed realizacj z硂縪nego zam體ienia z zaznaczeniem numeru zam體ienia w tytule przelewu (realizacja nast阷uje tu po zaksi阦owaniu 秗odk體 na nasze konto). 

                                       BSZ W WICZU O/JEW  

                                      35 9288 1082 3910 7363 2000 0020

 

Zwroty i wymiany:

1. Z zakupionego towaru mo縩a zrezygnowa w ci眊u 10 dni od daty otrzymania przesy砶i. 

2. Rezygnacja mo縠 nast眕i tylko wtedy, gdy produkt:

               a) nie by u縴wany;

b) nie zosta pozbawiony fabrycznego opakowania np: folii, blistra;

c) nie zosta w inny spos骲 zniszczony lub uszkodzony.

Produkt nale縴 do nas odes砤 z otrzymanym dowodem sprzeda縴 i numerem w砤snego konta bankowego.
Gwarantujemy zwrot warto禼i produktu.
Nie zwracamy koszt體 dostawy i odes砤nia do nas produktu.
Nie przyjmujemy przesy砮k odsy砤nych za pobraniem.
Odpowiednio zabezpieczon paczk nale縴 odes砤 na adres:
Sklep Przemys硂wy „FARMER”  95-047 Je矿w  ul. Brzezi駍ka 27

 

 


Posiadamy w sprzeda縴:cz甓ci do ci眊nik體 i maszyn rolniczych, art. motoryzacyjne, akumulatory, oleje, filtry, pasy klinowe, 硂縴ska, uszczelnienia, w昕e gumowe, art. 秗ubowe, art. pneumatyczne, art. hydrauliki si硂wej, art. agrotechniczne, elektronarz阣zia, narz阣zia reczne, 砤馽uchy, liny, haki, chemia samochodowa
Zaprenumeruj nasz newsletter i b眃 na bie勘co z promocjami
Gotowe Dodaj Usu
Wa縩e informacje
Sklep w trakcie rozbudowy Zach阠amy do sta砮go zapoznawania si z ofert. Jednocze秐ie informujemy 縠 zamieszczone ceny obowi眤uj tylko przy zam體ieniach realizowanych za pomoc sklepu internetowego w formie przesy砶i kurierskiej jak i odbioru osobistego.
Ilo舵 produkt體 w ofercie : 13217 Ilo舵 u縴tkownik體 online: 19


Copyright@sklepfarmer.pl 2014 Wszelkie prawa zastrze縪ne, kopiowanie informacji zawartych na tej stronie zabronione

Numer telefonu
882 505 461
Nasza firma jest czynna:
Pn-Pt  7:00-17:00
Sobota  7:00-14:00